Euskomedia. Kultura Topagunea

Buscador

Home > Publishing > Merkataritza Zuzenbide Chronica

Merkataritza Zuzenbide Chronica

 • Author: Josu J. Sagasti Aurrekoetxea
 • Serie title: Eleria: Euskal Herriko Legelarien Aldizkaria
 • Title in english: Chronicle of Mercantile Law
 • Year: 1999
 • Source language: Euskara
 • Summary in spanish: El desarrollo económico y empresarial, las medidas normativas adoptadas respecto de ello y la cada vez mayor integración de los mercados en los diferentes ámbitos geográficos o territoriales, exigen tener un conocimiento exhaustivo y actualizado de la realidad comercial, mercantil o empresarial. Del mismo modo, la antedicha integración de mercados en el denominado concepto de "aldea global" y el desarrollo de los principios configuradores de la Unión Europea, obligan a que las novedades de todo tipo iniciativas legislativas, reformas normativas o decisiones jurisprudenciales sean convenientemente conocidas, en orden a su aplicación o al examen de los efectos que, de l"ege ferenda" o de integración normativa o jurisprudencial, puedan presentar, dentro del contenido del concepto de Derecho Mercantil, en los diferentes ámbitos interrelacionados.
 • Summary in basque: Ekonomi- eta enpresa-garapenak, honi buruz harturiko arautegi-neurriek eta geografi- eta lurralde-esparru ezberdinetan merkatuen integrazio gero eta handiagoak, merkataritza, merkataritza edo enpresa-errealitatearen ezaguera zehatza eta gaurkotua izatea eskatzen dute. Era berean, "gune globala" izeneko kontzeptuan merkatuen aipaturiko integrazioak eta Europar Batasunaren printzipio itxuratzaileen garapenak hurrengo honetara behartzen dute, hau da, edozein motako berrikuntzak –legegintza-ekimenak, arautegi- erreformak edo jurisprudentzia- erabakiak– egokiro ezagutuak izatea, beraien aplikaziorako edo, "de lege ferenda" edo arautegi- edo jurisprudentzia-integrazio izaeraz, eta Merkataritza Zuzenbide kontzeptuaren edukiaren barnean, elkar erlazionaturiko esparru ezberdinetan izan ditzaketen eraginen azterketarako.
 • Summary in french: Le développement économique et commercial, les mesures normatives adoptées à cet effet et l'intégration, de plus en plus importante, des marchés dans les différents milieux géographiques ou territoriaux exigent une connaissance exhaustive et actualisée de la réalité commerciale, économique et des entreprises. De même, cette intégration des marchés dans ce que l'on appelle la "ville globale" et le développement des principes configurateurs de l'Union Européenne, obligent à ce que toutes les nouveautés –initiatives legislatives, reformes des réglementations ou décisions de jurisprudence– soient dûment connues, en accord avec leur application ou avec l'examen des effets qu'ils puissent, "de lege ferenda" ou d'intégration des réglements ou jurisprudentielle, dans le concept du Droit Commercial, présenter dans les différents domaines reliés entre eux.
 • Summary in english: Economic and corporate development, the norms adopted with respect to such development and the greater and greater integration of the markets into the various geographical or territorial areas, demand an exhaustive and updated knowledge of commercial, mercantile or corporate reality.In the same way, the above-mentioned integration of markets into the so-called global community concept and the development of the configurating principles of the European Union, make all types of novelties ælegislative initiatives, normative reforms or precedentsæ well known, with a view to their application or to the examination of the "de lege ferenda" or normative integration effects that they could have, within the concept of Mercantile Law, in the variuos interrelated areas.
 • Subjects in spanish: Derecho
 • Subjects in basque: Zuzenbidea
 • Subjects in french: Droit
 • Subjects in english: Law
 • Publication number: 4
 • Edition location: Donostia-San Sebastián
 • Publisher: Eusko Ikaskuntza
 • pages: 65-72
 • ISSN: 1137-1951
Eusko Ikaskuntza